Zásady zpracování osobních údajů

PR AUTOSERVIS – PNEUSERVIS S.R.O. se sídlem Černokostelecká 781/25, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, IČO: 06035680, zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, odd. C vložka 274663 („Společnost“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnost prioritou.
Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (1.) zpracování osobních údajů prováděné Společností během Vašeho používání internetových stránek Společnosti („Internetové stránky“), (2.) zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během plnění smluv se zákazníky a obchodními partnery, (3.) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti a na (4.) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.
Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být Společností zpracovávány pro tyto účely:
· Plnění smlouvy (zejména plnění smluv souvisejících s opravou vozidel, o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky apod.);
· Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
· Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Společnost může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či prostřednictvím poštovních doručovacích služeb);
· Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, například posuzování bonity zákazníka či ochrana majetku);
· Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve Společnosti či při zadání a následné správě osobních údajů v rámci uživatelských účtů na Internetových stránkách).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Společnost je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:
Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Osobní údaje jsou ve Společnosti zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu.
Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování), berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve Společnosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
Seznam příjemců osobních údajů Společnosti je dostupný na vyžádání na adrese prautoservis@gmail.com.
Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.
DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:
Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*
Ochrana oprávněného zájmu správce maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku či po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

* Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (1.) na přístup k osobním údajům, (2.) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (3.) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (4.) na omezení zpracování osobních údajů, (5.) na přenositelnost údajů a (6.) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.
· Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
· Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
· Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje pokud (1.) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2.) zpracování je protiprávní, (3.) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4.) to Společnosti ukládá zákonná povinnost.
· Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Společnosti požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
· Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnost Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

· Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společnost nebo emailem na prautoservis@gmail.com. Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

PR autoservis – pneuservis s.r.o.