Obchodní podmínky

PR autoservis – pneuservis s r.o, se sídlem: Černokostelecká 781/25, Praha 10 -Strašnice, 100 00, IČ: 06035680, DIČ: CZ06035680, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274663, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obchodní zákoník”), tyto všeobecné obchodní podmínky.

1. Pojmy
Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
1.1. Zhotovitel resp. Dodavatel – firma PR autoservis – pneuservis s r.o., se sídlem Černokostelecká 781/25, Praha 10 – Strašnice, 100 00, IČ: 06035680.
1.2. Objednatel resp. Odběratel – Podnikatel nebo Spotřebitel.
1.3. Podnikatel – osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku.
1.4. Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy o dílo nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
1.5. Smluvní strany resp. Strany – Zhotovitel resp. Dodavatel a Objednatel resp. Odběratel.
1.6. Smlouva – smlouva o dílo v písemné formě nebo závazkový vztah vzniklý sjednáním obsahu Díla a podpisem listiny označené jako „ZAKÁZKA číslo ….” (dále jen „Zakázkový list”) Zhotovitelem a Objednatelem.
1.7. Dílem resp. Zakázkou – se rozumí provedení opravy, úpravy a údržby věci, tedy činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení, nebo kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti a dále montáž věci a její údržba a servis.
1.8. Věcí resp. Vozidlem – se rozumí vozidlo nebo jiný dopravní prostředek specifikovaný v Zakázkovém listu.
1.9. Cena díla resp. Cena zakázky – cena za provedení Díla určená způsobem stanoveným ve Smlouvě.
1.10. Poštovní úřad – subjekt oprávněný ve smyslu poštovního zákona k přepravě a doručování zásilek.
2. Úvodní ustanovení
2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem při provádění Zakázky.
2.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Zhotovitele a Objednatele a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy se bude vzájemný závazkový vztah mezi Stranami řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.
3. Rozhodné právo a právní režim
3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
3.2. Uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.
3.3. V případě, kdy Objednatel je nesporně Spotřebitelem se však použijí ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně Spotřebitele vždy, je-li to ve prospěch Strany Objednatele – Spotřebitele. Objednatel – Spotřebitel nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na jeho společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouva o dílo
4.1. Smlouvou o dílo se zavazuje Zhotovitel k provedení Zakázky specifikované v Zakázkovém listě a Objednatel se zavazuje Zakázku převzít a zaplatit Ceny zakázky.
4.2. Zrušení Zakázky lze provést pouze písemnou dohodou Stran. Zhotovitel má nárok uplatňovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením Zakázky.
5. Cena zakázky
5.1. Cena Zakázky je cenou smluvní a řídí se Ceníkem prací a materiálu Zhotovitele (dále jen Ceník”) platným v okamžiku podpisu Zakázkového listu. Podpisem Zakázkové listu Objednatel akceptuje tyto ceny a mezi Stranami tím došlo k dohodě o Ceně zakázky.
5.2. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Zakázky, že Cena zakázky bude vyšší než předpokládaná Cena zakázky, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas písemnou či telefonickou cestou.
5.3. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy, požaduje-li Zhotovitel zvýšení Ceny zakázky o částku, jež přesahuje o více než 30.% předběžnou Cenu zakázky. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část Ceny zakázky odpovídající rozsahu částečného provedení Zakázky.
6. Úhrada Ceny zakázky, fakturace
6.1. Cena zakázky je splatná po provedení Zakázky na základě daňového dokladu – stvrzenky Zhotovitele (dále jen „stvrzenka”) a to v hotovosti při převzetí věci Objednatelem.
6.2. Zhotovitel může v Zakázkovém listě sjednat s Objednatelem platbu s odloženou splatností, tzv. – „platbu na fakturu”.
6.3. Datum splatnosti faktury je pak v tomto případě 7.kalendářní den ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře uvedena datum splatnosti jiné.
6.4. Faktura musí být Objednateli předána nebo doručena na adresu Objednatele uvedenou v Zakázkovém listě, nebo na jinou adresu, kterou mu Objednatel písemně sdělil. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Objednateli doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání (přičemž za den odeslání se pro tento účel považuje následující pracovní den po dni vystavení faktury).
6.5. Objednatel je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Zhotovitele. Platba šekem, směnkou nebo formou poštovní poukázky typu „C” se nepřipouští.
6.6. Objednatel je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem (číslem faktury), uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
7. Provedení Díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést Zakázku na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu uvedeném v Zakázkovém listě. Zhotovitel může požadovat po Objednateli zálohu ve výši 50.% předpokládané ceny uvedeném v Zakázkovém listě. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Zakázky nutnost prodloužit termín dokončení, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. Nevyplývá-li ze Zakázkového listu nebo z povahy Zakázky něco jiného, může Zhotovitel provést Zakázku ještě před sjednaným termínem dokončení.
7.2. Objednatel je povinen provedenou Zakázku převzít.
7.3. Není-li v Zakázkovém listě uvedeno jinak postupuje Zhotovitel při provádění Zakázky samostatně a není při určení způsobu a místa provedení Zakázky a použití náhradních dílů vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel může pověřit provedením Zakázky jinou osobu, jestliže ze Zakázkového listu nevyplývá nic jiného. Při provádění Zakázky jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by Zakázku prováděl sám.
7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění Zakázky skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být Zakázka provedena, a tyto překážky znemožňují provedení Zakázky dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Zakázky. Do dosažení dohody o změně Zakázky je Zhotovitel oprávněn provádění Zakázky přerušit. Nedohodnou-li se Strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze Stran od Smlouvy odstoupit.
7.5. Věci, které má Objednatel podle Zakázkového listu opatřit k provedení Zakázky, je povinen předat Zhotoviteli při podpisu Zakázkového listu, není-li sjednáno jinak. Není-li v Zakázkovém listě stanoveno, má se za to, že o cenu těchto věcí se nesnižuje Cena zakázky. Neopatří-li věci Objednatel včas, může mu k tomu Zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet Objednatele. Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené. Věci, které jsou potřebné k provedení Zakázky a k jejichž opatření není podle Zakázkového listu zavázán Objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel.
7.6. Pokud to Strany sjednaly v Zakázkovém listu, je po dokončení Zakázky Zhotovitel povinen vrátit Objednateli demontované náhradní díly.
8. Vady a jejich uplatnění
8.1. Veškeré vady Zakázky musí uplatnit Objednatel u Zhotovitele písemnou formou bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30. kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
8.2. Nároky z vad, lhůty a postup při jejich uplatnění se řídí ust. § 560 a násl.obchodního zákoníku.
9. Sankce
9.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny zakázky nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího, se stanoví dohodou Stran povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
9.2. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny zakázky nebo její části nebo jakéhokoli ostatního závazku ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího o více než 30 kalendářních dnů se stanoví povinnost Objednatele dnem následujícím po uplynutí této lhůty uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% dlužné částky, min. však 3.000 Kč.
9.3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli také náhradu nákladů vynaložených na činnost 3. osoby, zajišťující pro Objednatele správu, uplatnění a vymáhání dlužné pohledávky.
9.4. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Zhotovitelem a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Objednatelem nezprošťuje Objednatele povinnosti uhradit dlužnou částku a není tím ani dotčeno právo Zhotovitele domáhat se náhrady škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhradu škody nezapočítávají. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Objednatele nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty.
9.5. Zhotovitel je bez ohledu na jiné určení Objednatelem, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Objednatele nejdříve na příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, případné nároky Zhotovitele z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.
10. Doručování
10.1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:
10.1.1. Objedntel zasílá písemnosti Zhotoviteli na adresu jeho sídla.
10.1.2. Zhotovitel zasílá písemnosti Objednateli na adresu uvedenou v Zakázkovém listě nebo na jinou adresu, kterou mu Objednatel písemně sdělil.
10.2. Jsou-li písemnosti Objednateli zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
10.2.1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
10.2.2. den odmítnutí převzetí zásilky Objednatelem
10.2.3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Objednatel zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Objednatel o uložení nedozvěděl
10.2.4. den, kdy Zhotovitel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Objednateli nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.
11. Řešení sporů – rozhodčí doložka
11.1. Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé ze závazkových vztahů podle Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek budou rozhodovány v rozhodčím řízení.
12.Odpovědnost za škodu, náhrada škody
12.1. Odpovědnost Stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě uvedeno jinak.
12.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze závazkového vztahu na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.
12.3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Stranám či třetím osobám. Strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Zhotovitele nebo Objednatele, představuje částku maximálně do výše Ceny zakázky, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li dohodou Stran sjednána jiná výše.
13. Ostatní ujednání
13.1. Nevyzvedne-li si Objednatel Vozidlo do 10. kalendářních dnů ode dne předpokládaného termínu dokončení Zakázky, je povinen a zavazuje se zaplatit Zhotoviteli poplatek za uskladnění Vozidla ve výši 100,- Kč (+ DPH v zákonem stanovené výši) denně. Nevyzvedne-li si Objednatel Vozidlo do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ho vyzvednout, má Zhotovitel právo Vozidlo prodat. O zamýšleném prodeji Vozidla je Zhotovitel povinen Objednatele předem upozornit a poskytnout mu dodatečnou (30.ti denní) lhůtu k vyzvednutí Vozidla. Výtěžek prodeje Vozidla po odečtení Ceny zakázky, poplatku za uskladnění Vozidla a nákladů prodeje vyplatí Zhotovitel Objednateli do 30. kalendářních dnů po prodeji Vozidla.
13.2. V případě, že Objednatel po provedení Zakázky neuhradí Zhotoviteli Cenu zakázky, má Zhotovitel právo Vozidlo zadržet k zajištění své splatné pohledávky. O zadržení Vozidla a jeho důvodech je Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět s upozorněním, že pokud Objednatel v dodatečně poskytnuté lhůtě svůj závazek nesplní, může se Zhotovitel domáhat uspokojení svého práva prodejem zadrženého Vozidla.
13.3. Objednatel svým podpisem Zakázkového listu potvrzuje, že je bezvýhradním vlastníkem/nájemcem věci (předmětu Smlouvy) nebo že je zplnomocněn skutečným vlastníkem věci za něj tuto Smlouvu uzavřít. Současně se zavazuje provést úhradu Ceny zakázky, pokud skutečný vlastník zpochybní jeho mandát.
14. Závěrečná ujednání
14.1. Zhotovitel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky.
14.2. Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.
14.3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
14.4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
14.5. Objednatel svým podpisem Zakázkového listu stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje.
15. Platnost a účinnost
15.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.10.2017. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
15.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Zhotovitele a je zveřejněno na internetové stránce Zhotovitele: www.prautoservis.cz.

v Praze – dne 1.10.2017
za PR autoservis – pneuservis s r.o.,
Petr Ratimec – jednatel

PR autoservis – pneuservis s r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274663, se sídlem: Černokostelecká 781/25, Praha 10 – Strašnice, 100 00, IČ: 06035680, DIČ: CZ06035680